Flexibiliseringsregeling

Doel van de flexibiliseringregeling regeling is om de introductie van nieuwe rassen, voor gewassen die op de Annex staan, te bespoedigen.
Door middel van de flexibiliseringsregeling kan een teler, onder bepaalde voorwaarden, toch tijdelijk een ontheffing krijgen voor het gebruik van gangbaar niet- chemisch behandeld uitgangsmateriaal (NCB zaad) van een gewas dat op categorie 1 van de Annex staat.

Voorwaarden zijn:
• Het zaadbedrijf moet voornemens zijn het betreffende ras op korte termijn biologisch te produceren, zodat het volgende teeltseizoen biologisch zaad beschikbaar is.
• De aanvrager van de ontheffing moet bij het ontheffingsverzoek een schriftelijke motivatie toevoegen waaruit blijkt waarom het betreffende ras een meerwaarde heeft ten opzichte van de al biologisch beschikbare rassen.
• Het moet gaan om een nieuw ras.
De aanvrager moet bewijs leveren waaruit blijkt dat het een nieuw ras is. Dit kan worden aangetoond door gegevens te verkrijgen    over de datum waarop het ras op de nationale lijst voor landbouwgewassen of groentegewassen is geplaatst. Dit mag niet langer dan 1,5 jaar geleden zijn. Het kan ook zijn dat het nog "rassen in onderzoek" zijn die nog niet op deze rassenlijsten voorkomen (hier is in de EU regelgeving een voorziening voor dat zaaizaad al mag worden verhandeld). Dan moet ook hier bewijs voor worden geleverd.
• De aanvrager van de ontheffing moet bij het ontheffingsverzoek een verklaring van het zaadbedrijf toevoegen waaruit blijkt dat het zaadbedrijf voornemens is het betreffende ras biologisch te vermeerderen, zodat het volgende teeltseizoen biologisch zaad beschikbaar is.
• Ontheffing kan slechts voor één seizoen worden afgegeven. Het volgende seizoen moet biologisch uitgangsmateriaal beschikbaar zijn. Voor tweejarige gewassen kan ontheffing voor twee seizoenen worden afgegeven.